Bůh stvořil hasiče,protože nemůže být všude

Informace 

Kronika byla pořízena v roce 2002. Jelikož se nedochovala původní hasičská kronika, byla použita  kronika obecní. 
 

Z ní pak vybíráme......

1903

V obci jest sbor dobrovolných hasičů založený roku 1903 a čítal 20 činných členů asi 50 přispívajících. Jos. Landa rolník předseda, Fr. Barcal pekař velitel, Ant. Holub jednatel.

1921

V roce 1921 byl postaven blíže kapličky pomník padlých vojínů z naší obce v letech 1914 - 1918 ve světové válce. Stalo se tak s přičiněním sboru dobrovolných hasičů.

1931

(z výpisu ob. Kroniky - kronikáře Jana Čecha) Dne 13.5.1931 o 12 1/2 hod. noční byly jsme vyburcováni ze spánku Marií Poduškovou manželka zdejšího pekaře a tázala se zda-li jsou mladý u nás nebo na pile a my odpověděli co se stalo, ona praví, že její muž šel cestou od Buštěhradu ku kostelu a viděl ve mlýně skrze okno padnout ze shora oheň. Nemeškaje ihned polooblečení i s mojí manželkou utíkaje a zastaviv se u obecního strážníka Ant. Náprstka, aby vzbudil hasiče, že mlýn na pile č. 33 hoří. Utíkaje sotva dech mé stačil a od kostela jsem spatřil celý mlýn v ohni. Právě jsme pomohli vzbudit nájemce onoho mlýna mého zetě majitele mlýna Ant. Černého a moji dceru Věru. Byly jsme u požáru první a hned jsem pomáhal při zachraňovacích pracích vynášení hospodářských strojů a j. v. Za krátko přijeli hasiči ze Stehelčevsi s motorovou stříkačkou a ihned je následovali hasiči ze Dřetovic též s motorovou stříkačkou počali svoji činnost ku největší spokojenosti tak, že vbrzku oheň lokalizovali. Můj zeť byl s tím velice poškozen, byl ovšem pojištěn na 180.000 Kč. Příčina požáru vzdor velkému vyšetřování četnictvem nebyla dosud zjištěna.

Dne 30.3.1931 byla přivezena povozníkem Ant. Novákem nová motorová stříkačka od firmy Smekal Praha - Smíchov za cenu 38.000 Kč za starou stříkačku z roku 1892 dala ona firma 2000 Kč. Hlavní snahu o zřízení nové stříkačky má samotný sbor dobr. Hasičů s obecním zastupitelstvem. Dne 12.4 byla provedena s ní zkouška za účasti inženýra a montéra dotyčné firmy a velká síla občanstva i z okolních obcí, zkouška dopadla ku vší spokojenosti tak, že vyhovuje požadavkům celé obce až na nejvyšší bod ke kostelu. Dlužno podotknouti, že byla u požáru prvně u mého zeťe Ant. Černého č. 33 na Pile při požáru mlýna jak jest shora uvedeno Slavnostním způsobem byla obcí odevzdána sboru dne 14.6. za přítomnosti mnoha lidu a hasič. Sborů z celého okolí.

Dne 31.5. právě o naší pouť, kde bylo v Hostivicích veselo strhla se nad krajinou veliká bouře kde za 10 minut bylo vše pod vodou. Nejvíce byl poškozen obecní úřad kam vnikla voda a bylo 1/2 metru v úřadovně tak, že voda různé věci zničila. Současně vnikla voda do vedlejšího bytu sousedícího s obecním úřadem, který obývá Boh. Zep. dělník se svojí rodinou poškozen mu byl nábytek a domácí předměty byl nucen peřiny a šatstvo okamžitě vystěhovat ven. Hasiči konaly svoji pomoc a povinnost pro bližního, stříkačkou s oněch bytů vodu ven a konaly veškeré práce s tím související. U Fer. Knora č. 98 byl zaplaven dvůr že nemohly ven z bytu též pomáhaly hasiči na Blatech, vše zatopeno v obci nestačili roury skočila voda Rud. Knorovi č. 31 zatopen dvůr. Není pamětníka aby voda tak obrovské škody nadělala.

Lidové přísloví: "není na jednom neštěstí dost" což se plně potvrdilo. Dne 1.12. mezi 12 - 1 hod. noční vypukl z neznámé příčiny požár u Ant. Černého č. 33 ve Dřetovicích mlýn "na Pile" požárem byla zničena stodola s celou úrodou a obytné stavení tak, že utrpěl značnou škodu. Dobří lidé pomáhali při zachraňovacích pracích. Hasiči naši včas se dostavili a oheň brzy lokalizovali. Též byly přítomni hasiči se Stehelčevsi, kteří se dost uplatnili. Není pamětníka, aby v obci byly dva požáry u jednoho majitele.

1932

Dne 14.7. o 4 hod. odpolední se snesla velká bouře nad naší krajinou tak, že v půl hodině bylo vše pod vodou. Panské louka byly jedno velké jezero, pole byly strhány úroda větším dílem zničena. Nejvíce byl poškozen Rud. Knór č. 31 vnikla mu voda do dvora, do stáje a chlévků kde byl ohrožen jeho dobytek, přes veškerou námahu obecenstva přec se mu utopila kvočna s kuřaty. Hasiči pomáhali se strojem čerpali vodu, ze stáje, ze dvora, ze studny, ještě druhý den byly v činnosti též i Fr. Knórovi vnikla voda do dvora, že museli hasiči vodu čerpat by mu nevnikla do bytu.

1934

Dne 14.8. v úterý o 12 1/4 hod. noční vypukl požár u souseda B Plívy rolníka ze Dřetovic č. 43. Jelikož onen domek byl pod došky takže o jedné hodině bylo již po ohni, což velkou měrou přispěli ku zdolání onoho ohně místní sbor dobr. Hasičů se svojí motorovou stříkačkou. Dlužno podotknouti že též přispěchali na pomoc sousední hasiči ze Stehelčevsi se svojí motorovou stříkačkou, když byly včas upozorněni bedlivým nočním hlídačem Jos. Vandrlíkem.

1935

Ze soboty na neděli dne 18.8. kolem jedné hodiny noční vypukl požár mlýna "na Pile" č. 33 majitelé onoho mlýna jsou bratři Ladislav a Eduard Kroupovi. Celý mlýn i s vnitřním strojovým zařízením , veškeré množství obilí i mouky, kde jí bylo dosti velké zásoby, vedle mlýna skladiště též bylo uskladněno mnoho mlýnských výrobků dále těsně přiléhající obytné stavení, kde se nedalo vůbec nic zachránit nábytek, oděv, prádlo i též pes jménem Princ. Místní sbor dobr. Hasičů se dostavil včas konal svoji povinnost řádně a svědomitě též přispěchali na pomoc i sbory z Buštěhradu a Libochoviček. Dotyční majitelé byly právě na cestách za obchodními záležitostmi a byly vyzváni rozhlasem radiem by jse ihned vrátily, do večea byly doma. Týž den přijela četnická pátračka z Kladna a podezření z onoho činu padlo n aV. Černého a dne 24.8. byl zatčen. Dne 30.10. byl propuštěn z vyšetřovací vazby, jelikož nemohlo mu býti nic dokázáno a proto další řízení bylo zastaveno.

1936

Dne 12.11. shořel stoh o 5 1 hod. ranní u cesty směrem od silnice Brandýsek na Budeč. Majitel onoho stohu jest Fr. Vlasák rolník č. 29 ze Dřetovic. Škoda hrazena pojišťovnou.

1937

Dne 20.9. o 7. hodině večerní byla zde uspořádána u pomníku padlých hrdinů smuteční projev za zemřelého našeho prvního prezidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Pomník byl ozdoben prapory a přítomní byly všechny spolky a korporace v obci. SDH, baráčníci, čeští socialisté se svoji krojovanou mládeží, komunisté, sportovci, strana republikánská, nár. sjednocení, školní děti s učiteli, četníci. Účast veškerého občanstva byla dosti značná - 200 osob. Příslušnou řeč k tomuto projevu měl Boh. Hladík. Velice krásnou báseň předneslo jisté děvče z Olšan. Dále měl velice krásnou přednášku o díle T. G. Masaryka pan učitel Sýkora. Veškeré přípravy k tomuto aktu učinil SDH a též jim předem pomáhala mládež sociálů.

1938

Dne 3.1. vypukl požár o 11 hod. odpolední v domě č. 19 u Náprstků nynějšího majitele onoho domu jest V. Růžička zaměstnanec Elektrických podniků v Praze též bytem v Praze. Jelikož prodejna Včely č. 109 se nalézá v tomto domě a skladník Z. Dlouhý byl u oběda a měl prodejnu zavřenou od 1 - 3 hodin a bydlí až v zadním konci obce, nemohla se prodejna otevřít a lidé viděli z prodejny se valit kouř načež byla upozorněna pí Náprstková pí Lepovou utíkala pro p. Náprstka, který právě byl u souseda. Přesto, že jsme i ostatní občané pomáhali nepodařilo se nám oheň v zárodku udusit. Věškeré zboží v prodejně bylo zničeno. Pojištění na zboží bylo o výši 23.000 Kč u Banky Slavie, dále shořel dům, který byl pojištěn u hasičské vzájemné pojišťovny na 15.000 Kč. Místní SDH byl včas na místě. Konal řádně svoji povinnost obzvláště velitel sboru V. Knór. Nešťastná náhoda byla, že byl velký mráz , že voda nemohla být dodána co nejdřív, poněvadž zamrzl stroj což s tím se požár rozšířil. Též přispěchal na pomoc SDH ze Stehelčevsi ale již bylo po ohni.

1948

Dne 17.10. 1948 byla ve zdejší obci předána nově zbudována hasičská zbrojnice, která byla postavena dělnickou rukou po svém zaměstnání jako brigáda v rámci 30 milionu hodin Československé republice slíbeno K. Gottvaldem prezidentem republiky t. č. Dr. E. Beneši. Předání Hasičské zbrojnice jako plodu dvouletého plánu roku 1947 - 1948.

1954

Dne 3.6. o 3. hod. odpolední se snesla nad naší obcí velká bouře s krupobitím a udeřil blesk do stodoly č. 10 J.Z.D. při tom byl veliký déšť. Stodola byla ihned v plamenech. Hasiči naši začali ihned konat svoji povinnost jelikož v blízkosti byl ohrožen kravín a stodola státního statku č. 9 a za půl hodiny byl požár uhašen.

Tímto vzdáváme našim hasičům 
"Srdečný dík"
Občané obce Dřetovice

1956

Celá činnost sboru požárníků spočívá na několika jednotlivcích. Družstvo dospělých cvičí jen málo a také málo se schází. Přesto však možno považovat za úspěch, ustanovení dvou družstev žáků, která se čestně umístila v okresních soutěžích. Sbor byl tohoto roku vybaven novým požárním vozidlem s hadicemi. Dosavadní vozidlo předáno obci Zájezdu.

1957

Plán M.N.V.: Rozšíříme členskou základnu požárního sboru tak, aby bylo možno vycvičit 5 x 5 členů požárních hlídek. Dokončíme adaptaci požární zbrojnice, aby se mohl umístit nový požární vůz. Zajistíme zakoupení sušáků na hadice.

1958

Nejstarší složkou obce je v tuto chvíli požární sbor. Působí v obci již 59 roků. Dnes jsou vybavení moderním zařízením na zdolávání ohně. Jsou si vědomi svého poslání a počínají si dobře.

1961

Byla provedena vnější úprava požární zbrojnice, postaven vysoký stožár pro reproduktory rozhlasu, zabudovány dopravní značky, opravena podezdívka před MNV a vyčištěna požární nádrž na vodu (rybník).

27.3. po 12. hodině polední zapálil si hoch V. Kropta suchou trávu před kolnou na hospodářské stroje a slámu patřící farmě Brodce. Při čerstvém větru, který tehdy vál, přeběhl oheň hned na objekt, který i se všemi stroji shořel. Byla to stavba dřevěná a velmi pěkná, krytá eternitem a jejím zničením byla farmě způsobena značná škoda, neboť při takovém větru se nedalo zachránit nic. Sbory požárníků musely chránit obytné domy, které byly rovněž ve velkém nebezpečí.

1962

Nejstarší organizací jsou stále požárníci… Jejich působení dovrší letos rovných 60 let. Mimo svá pravidelná cvičení daly sobě závazek odpracovat 500 brigádnických hodin avšak ve skutečnosti odpracovali tento rok 1270 hodin. Jen V. Burgr ml. Odpracoval jako traktorista 5 týdnů, z toho 2 týdny své osobní dovolené.

1963

Požárníci se spokojují v činnosti jen se svým odborným výcvikem, jiného dění se účastní jen velmi málo. 30.4.1963 uspořádali cvičení, při kterém dolní část obce doslova spláchli, takže 1. máje byla úplně čistá.

MJPO aneb volba nových členů: 
Předsedkyňě: Prhová Květa 
Velitel: Burgr Jiří 
Zbrojmistr: Pém Alois

Mimo plesu a individuálních prací na úpravě zbrojnice, jejího okolí a úklidu obce před 1. májem nevyvýjejí jinou činnost. 1964 MJ ČSPO: Uspořádala 1. ples a mimo něho a několika individuálních akcí na úpravu zbrojnice jsou zcela bez činnosti.

1968

Členové požárního sboru provedli opravu požárního auta T 805, čímž uspořili asi 10.000 Kč z prostředků MNV. Poděkování patří J. Burgrovi a O. Knórovi. U kanceláře J.Z.D. č. 9 zkratem el. Proudu vznikl požár, včasně lokalizovaný členy místních "požárníků".

1982

V roce 1982 zahájili činnost požárníci. SDH byl obnoven v průběhu roku 1981. Svoji společnou činnost zahájili generálním úklidem požární zbrojnice, ošetřením materiálu, zazděním nových dveří. V plánu jsou další úpravy, neboť požárníci se chystají oslavit 80. výročí od založení spolku v naší obci. 26. února se konal tradiční požárnický ples, který se vyznačoval pěknou návštěvností a sice jak domácích tak i přespolních občanů. Hlavní cenou byla v tombole ručně vyrobená selská stolička , kterou zhotovil a daroval V. Knor. Jejím výhercem se stal V. Jakubec. V měsíci březnu zorganizovali požárníci prohlídky všech domů v obci v rámci prevence. Vážných závad nebylo shledáno a budou opět prováděny každoročně.

1984

Místní svaz požární ochrany uspořádal svůj ples. Účast byla asi okolo 150 tanečníků i těch ostatních. Účinkovala hudba zařízení L. Huzmla, Ples se líbil a kdo nevyhrál v tombole, či se řádně nevytancoval, buýde mít příležitost na plese či zábavě příští, která se ještě bude konati.

Výroční schůze MJ ČSPO. Vývoj zůstává nezměněn: V. Kasík, V. Hladík. P. Landa, V. Sedláček, J. Pudil, G. Panáček, J. Dvořák, a další. Preventivní prohlídky fdomů, zuařízení JZD brigády na zlepšení obce, údržba vl. Zařízení - to byl výčet činnosti roku letošního a i úkoly pro rok příští, jaklo přestavba požární zbrojnice a pomoc MNV při akcích "Krášlení obce"

1985

Ples požárníků, sál KD - bohatá tombola, hraje hudba l. Humla

8.9. započalo zbourání požární zbrojnice (střecha), nynější stav nevyhovuje dnešním požárníkům, bude obnovena a vybavena žádoucím inventářem. K této akci se přihlásili různé složky v obci hlavně však požárníci sami a členové MNV. Během dalších dnů pokračovaly práce v plném rozsahu.

1986

I v tomto roce probíhali každou sobotu a neděli brigády na budování požární zbrojnice. Byla předána nová stříkačka a auto.

1987

Ve čtvrtek 30.4 uspořádán "mírový oheň" v podvečer 1. máje, započetím seřazením se u hřiště, odtud pak k místu za pomníkem padlých. Dříve to byly předmájové průvody. Účast nevelká, především však děti s nezbytnými lampiony, požárníci dbali, aby oheň případně neohrozil okolí.

20 a 21. 6. vyjeli na výlet požárníci na Moravu. Na pracích požární zbrojnice se začalo až počátkem července. Těchto prací se zúčastňovali členové SDH, Sparty a ost. Organizací obce. 
7.11.posvícenská taneční zábava - pořádají požárníci. Výjimečně silná návštěva. V tomto roce zvyšuje svaz PO svoji členskou základnu, pracuje na dokončení požární zbrojnice. Zajišťuje prevenční prohlídky domů v obci a především o schopnost požární techniky a výchovu členů pro svoji činnost.

1989

Výroční schůze: Bylo přítomno 35 členů. Předseda sboru J. Pudil ve své zprávě zhodnotil vlastně veškerou činnost, která byla velmi chudá. Dosud nedokončená požární zbrojnice, výstroj a výzbroj téměř žádná. Těžko se pořizuje, protože není k sehnání což nepřispívá ani k chuti členstva k činnosti. Co však chybí je SNAHA všech činovníků, kteří si vzali jednotlivé úkoly za své aby ho plnil podle svých nejlepších možností a aby tak činnost z předešlých let, kdy byla téměř jedna z prvních v obci opět našla to místo, které mu náleží. V průběhu dalšího jednání bylo také vzpomenuto členů z předešlé činnosti sboru a také jejich zakladatelů. Některé písemnosti tehdejší byly za války údajně zničeny a jsou to vlastně vzpomínky dosud žijících členů, zaznamenané v kronice sboru až do těchto dnů. Výbor zůstal jako předešlý: předseda J. Pudil, velitel P. Landa, jednatel V. Burgr, pokladník V. Kasík, zbrojmistři A. Pém a V. Sedláček a další členové výboru. Pozornost občerstvení - párek s chlebem a hořčicí, po vyčerpání obsachu byla schůze ukončena.

1990

Z počátku srpna hořelo! O Podál nové silnice Praha - Slaný je pěkně vzrostlý porost jeholičnanů, kolem už byla z polí zklizena úroda; má se za to, nedbale odhozený nedopalek cigarety vyhozený z některého z projíždějících aut způsobil požár, zapříčinil znnačnou škodu také tím, že byla velká vedra. Díky bezvětří se nerozšířil oheň tak dalece, že by ohrozil nedaleko stojící chlévy s mladým skotem místního JZD. Na zdolání živlu se podílely jak místní SDH tak i Kladenští se svými autonádržemi. Tito Neustále přijížděli a čerpali vodu za pomoci našich a takto se dvě auta neustále měnila až byl oheň uhašen.

Činnost sboru dobrovolných hasičů tohoto kdysi tak významného spolku je mizivá, schůze během roku téměř žádné, nedokončená zbrojnice, přes tyto nedostatky nutno vyzdvihnout přímo skvělou účast při požáru v letošních žních a i zásahy z předešlých roků. Bylo by si jen přát, aby činnost byla konečně ku spokojenosti jak samotných členů, tak i veřejnosti, vždyť předešlá bohatá

2010 - 2016

Během let 2010 - 2016 se činnost SDH Dřetovice postupně obnovuje včetně kulturních aktivit i činnosti výjezdové jednotky za podpory členů a obecního úřadu.

 


 

Historie 

Původní stránky naleznete na odkazu https://sdhdretovice.webnode.cz/

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode